SEOチェキ!について | 免責事項 | お問い合わせ

発リンクチェック

URL

総発リンク数:142 (重複除く:136)

外部リンク数:40 内部リンク数:102 nofollowリンク数:0
太字は外部リンク、細字は内部リンク、緑字はnofollowリンクです。
1 Trang chủ TVU
http://tvu.edu.vn/
2 Cổng thông tin SV
http://ttsv.tvu.edu.vn/
3 P. Đào tạo
http://daotao.tvu.edu.vn/
4 Phòng khảo thí
http://khaothi.tvu.edu.vn/
5 Thư viện trường
http://lib.tvu.edu.vn/
6 Email TVU
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/mail/?tab%3Dwm&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1
7 Kê giờ NCKH
http://bdits.tvu.edu.vn/kgnckh/
8 Báo nghỉ
http://ttgg.tvu.edu.vn/Modules/EDU/Baonghi.aspx
9 Tiếng Việt
https://lca.tvu.edu.vn/
10 ភាសាខ្មែរ
/index.php/khmer/
11 TRANG CHỦ
/index.php
12 GIỚI THIỆU
/index.php/gi-i-thi-u
13 Giới thiệu
/index.php/gi-i-thi-u/co-s-v-t-ch-t
14 Tầm nhìn - Sứ mệnh
/index.php/gi-i-thi-u/la-ch-tua-n
15 Ban Lãnh Đạo Khoa
/index.php/gi-i-thi-u/ban-cha-nhia-m
16 Văn Phòng Khoa
/index.php/gi-i-thi-u/hoa-t-a-ng-khoa
17 Chức Năng Nhiệm Vụ
/index.php/gi-i-thi-u/gia-i-thia-u
18 Cơ Cấu Tổ Chức
/index.php/gi-i-thi-u/co-c-u-t-ch-c
19 Đội Ngũ Cán Bộ
/index.php/gi-i-thi-u/tha-ng-ba-o
20 Đảng - Đoàn thể
/index.php/gi-i-thi-u/ha-i-a-ng-khoa
21 Chi bộ 19
/index.php/gi-i-thi-u/ha-i-a-ng-khoa/videos
22 Giới thiệu
/index.php/gi-i-thi-u/ha-i-a-ng-khoa/videos/qui-tra-nh-qua-n-la
23 Tin tức - sự kiện
/index.php/gi-i-thi-u/ha-i-a-ng-khoa/videos/tin-ta-c-sa-kia-n
24 Đòan thanh niên
/index.php/gi-i-thi-u/ha-i-a-ng-khoa/sinh-via-n
25 Giới thiệu
/index.php/gi-i-thi-u/ha-i-a-ng-khoa/sinh-via-n/ta-cha-c
26 Tin tức - Sự kiện
/index.php/gi-i-thi-u/ha-i-a-ng-khoa/sinh-via-n/danh-sa-ch-a-ta-i
27 Tổ Công đoàn 19
/index.php/gi-i-thi-u/ha-i-a-ng-khoa/ca-ng-oa-n
28 Văn bản - Biểu mẫu
/index.php/gi-i-thi-u/ha-i-a-ng-khoa/ca-ng-oa-n/a-ta-i-sinh-via-n
29 Họat động
/index.php/gi-i-thi-u/ha-i-a-ng-khoa/ca-ng-oa-n/ta-i-cha-nh
30 Quy chế quản lý hoạt động khoa NN-VH-NT khmer NB
/index.php/gi-i-thi-u/qdqlkhoann-vh-nt
31 TIN TỨC
/index.php/tin-n-i-b-t
32 Thông báo
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-ba-ma-n
33 Tin tức - Sự kiện
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa
34 BỘ MÔN - TRUNG TÂM
/index.php/bộ-môn-trung-tâm
35 Bộ môn Sư phạm Ngữ văn - Ngôn ngữ Khmer
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-sư-phạm-ngữ-văn-ngôn-ngữ-khmer
36 Nhân sự - SPNV&NNK
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-sư-phạm-ngữ-văn-ngôn-ngữ-khmer/nhansu-spnv
37 Hoạt động - SPNV&NNK
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-sư-phạm-ngữ-văn-ngôn-ngữ-khmer/hd-spnv-nnk
38 Bộ môn Du lịch
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-du-lịch
39 Nhân sự - DL
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-du-lịch/nhs-dl
40 Hoạt động - DL
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-du-lịch/hđ-dl
41 Bộ môn Văn hoá học
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-văn-hoá-học
42 Nhân sự - VHH
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-văn-hoá-học/ns-vhh
43 Hoạt động - VH
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-văn-hoá-học/hd-vh
44 Bộ môn Nghệ thuật
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-nghệ-thuật
45 Nhân Sự - NT
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-nghệ-thuật/ns-nt
46 Hoạt động - NT
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bộ-môn-nghệ-thuật/hđ-nt
47 Trung tâm Văn hóa Miền Tây
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bia-n-ba-n-ha-p-giao-ban
48 Nhân sự - TT
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bia-n-ba-n-ha-p-giao-ban/ns-tt
49 Hoạt động - TT
/index.php/bộ-môn-trung-tâm/bia-n-ba-n-ha-p-giao-ban/hd-tt
50 Website Trung tâm VHMT
https://ttvanhoamientay.tvu.edu.vn
51 BẬC ĐÀO TẠO -TUYỂN SINH
/index.php/bac-dao-tao
52 Tiến sĩ
/index.php/bac-dao-tao/t-si
53 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn
/index.php/bac-dao-tao/t-si/ll-ppdhbmnv
54 Văn hoá học
/index.php/bac-dao-tao/t-si/vhh
55 Thạc sĩ
/index.php/bac-dao-tao/tia-n-s
56 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn
/index.php/bac-dao-tao/tia-n-s/ll-ppdhbmnv2
57 Văn hoá học
/index.php/bac-dao-tao/tia-n-s/vhh2
58 Đại học
/index.php/bac-dao-tao/d-i-h-c
59 Tôn giáo học
/index.php/bac-dao-tao/d-i-h-c/tgh
60 Văn hóa học
/index.php/bac-dao-tao/d-i-h-c/v-n-ha-a-ha-c-xa-ha-i-ha-c
61 Sư phạm tiếng Khmer
/index.php/bac-dao-tao/d-i-h-c/cao-d-ng
62 Ngôn ngữ Khmer
/index.php/bac-dao-tao/d-i-h-c/nga-n-nga-khmer
63 Sư phạm ngữ văn
/index.php/bac-dao-tao/d-i-h-c/s-pha-m-nga-v-n
64 Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống
/index.php/bac-dao-tao/d-i-h-c/ngha-thua-t
65 Âm nhạc học
/index.php/bac-dao-tao/d-i-h-c/tha-ng-ba-o
66 Quản trị khách sạn
/index.php/bac-dao-tao/d-i-h-c/bia-u-ma-u
67 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống
/index.php/bac-dao-tao/d-i-h-c/la-ch-ha-c-la-ch-thi
68 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
/index.php/bac-dao-tao/d-i-h-c/ch-ng-tra-nh-a-o-ta-o
69 Đào tạo khóa ngắn hạn
/index.php/bac-dao-tao/ba-i-d-a-ng-gia-o-via-n-da-y-tia-ng-khmer
70 Thông tin tuyển sinh
/index.php/bac-dao-tao/la-ch-ha-c-la-ch-thi
71 NGHIÊN CỨU KH
/index.php/tin-tuc-su-kien
72 Hội thảo khoa học
/index.php/tin-tuc-su-kien/tha-ng-ba-o
73 Đề tài nghiên cứu
/index.php/tin-tuc-su-kien/b-c-d-i-h-c
74 Bài báo khoa học
/index.php/tin-tuc-su-kien/b-c-cao-d-ng
75 Các Luận Án, Luận Văn
/index.php/tin-tuc-su-kien/lua-n-v-n
76 Danh mục sách
/index.php/tin-tuc-su-kien/danh-ma-c-sa-ch
77 Tủ sách miền Tây
/index.php/tin-tuc-su-kien/danh-ma-c-sa-ch/ta-sa-ch-mia-n-ta-y
78 Sách tiếng Khmer
/index.php/tin-tuc-su-kien/danh-ma-c-sa-ch/sa-ch-tia-ng-khmer
79 ĐỀ ÁN 89
/index.php/đề-án-89
80 03.jpg
https://lca.tvu.edu.vn/images/2022/10/03.jpg
81 8-1.png
https://lca.tvu.edu.vn/images/2022/08/8-1.png
82 Banner_chieu_led_HT-1-7-2022.jpg
https://lca.tvu.edu.vn/images/2022/07/Banner_chieu_led_HT-1-7-2022.jpg
83 15.jpg
https://lca.tvu.edu.vn/images/2022/04/15.jpg
84 3.jpg
https://lca.tvu.edu.vn/images/2022/04/3.jpg
85 đội_bóng_khoa_1.jpg
https://lca.tvu.edu.vn/images/2022/03/%C4%91%E1%BB%99i_b%C3%B3ng_khoa_1.jpg
86 333.jpg
https://lca.tvu.edu.vn/images/2022/03/333.jpg
87 3-1.jpg
https://lca.tvu.edu.vn/images/2022/02/3-1.jpg
88 2-2.jpg
https://lca.tvu.edu.vn/images/2022/01/2-2.jpg
89 1-_toa_dam_2021.jpg
https://lca.tvu.edu.vn/images/2021/hinh/1-_toa_dam_2021.jpg
90 index.php?option=com_content&view=article&id=303
/index.php?id=303
91 index.php?option=com_content&view=article&id=300
/index.php?id=300
92 https://lca.tvu.edu.vn/images/2022/07/Banner_chieu_led_HT-1-7-2022.jpg
https://lca.tvu.edu.vn/images/2022/07/Banner_chieu_led_HT-1-7-2022.jpg
93 https://lca.tvu.edu.vn/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa/296-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-tr%C3%A0-vinh-tham-gia-li%C3%AAn-hoan-d%C3%A2n-ca-khmer-khu-v%E1%BB%B1c-%C4%91bscl,-l%E1%BA%A7n-ii-n%C4%83m-2022
https://lca.tvu.edu.vn/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa/296-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-tr%C3%A0-vinh-tham-gia-li%C3%AAn-hoan-d%C3%A2n-ca-khmer-khu-v%E1%BB%B1c-%C4%91bscl,-l%E1%BA%A7n-ii-n%C4%83m-2022
94 https://lca.tvu.edu.vn/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa/295-thpt-ho%C3%A0ng-th%C3%A1i-hi%E1%BA%BFu-v%C4%A9nh-long-v%C3%A0-thpt-l%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2m-h%E1%BA%ADu-giang
https://lca.tvu.edu.vn/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa/295-thpt-ho%C3%A0ng-th%C3%A1i-hi%E1%BA%BFu-v%C4%A9nh-long-v%C3%A0-thpt-l%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2m-h%E1%BA%ADu-giang
95 https://lca.tvu.edu.vn/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa/294-gi%E1%BA%A3i-%C4%91%E1%BA%A5u-b%C3%B3ng-%C4%91%C3%A1-m%E1%BB%ABng-t%E1%BA%BFt-c%E1%BB%95-truy%E1%BB%81n-ch%C3%B4l-chnam-thmay
https://lca.tvu.edu.vn/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa/294-gi%E1%BA%A3i-%C4%91%E1%BA%A5u-b%C3%B3ng-%C4%91%C3%A1-m%E1%BB%ABng-t%E1%BA%BFt-c%E1%BB%95-truy%E1%BB%81n-ch%C3%B4l-chnam-thmay
96 index.php?option=com_content&view=article&id=293
/index.php/gi-i-thi-u/ha-i-a-ng-khoa/ca-ng-oa-n/ta-i-cha-nh
97 index.php?option=com_content&view=article&id=291
/index.php?id=291
98 index.php?option=com_content&view=article&id=290
/index.php?id=290
99 index.php?option=com_content&view=article&id=289
/index.php?id=289
100 1. LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I 2022-2023
https://lca.tvu.edu.vn/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-ba-ma-n/306-l%E1%BB%8Bch-thi-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-h%E1%BB%8Dc-ph%E1%BA%A7n-h%E1%BB%8Dc-k%E1%BB%B3-i-2022-2023
101 2. TB thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023, lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy
/index.php/bac-dao-tao/la-ch-ha-c-la-ch-thi
102 3. Tổ chức thi lần 2 năm 2021 - 2022
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-ba-ma-n/305-tb-thu-học-phí-học-kỳ-i-năm-học-2022-2023,-lớp-cao-đẳng,-đại-học-chính-quy-hệ-chính-quy
103 ts
/index.php/bac-dao-tao/la-ch-ha-c-la-ch-thi
104 cuu hv sv
https://www.facebook.com/Khoa-Khmer-Nam-B%E1%BB%99-917637338375216/
105 Thongbao
/index.php/tiếngviệt/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-ba-ma-n
106 daotaoboi duong
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa/153-c%C3%A1c-ng%C3%A0nh-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o,-b%E1%BB%93i-d%C6%B0%E1%BB%A1ng
107 khaosatmonhoc
http://dbcl.tvu.edu.vn/khaosat/sinhvien/site/login
108 Xem diem thi mien nam edu vn
/quanlydiemsv/
109 video
https://www.youtube.com/channel/UC_KO2WLkd3koTsm-94BeeQQ/featured?view_as=public
110 tt vic lm
http://dichvuvieclam.tvu.edu.vn/
111 lich cong tac tuan
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa/110-t%E1%BB%9D-b%C6%B0%E1%BB%9Bm-tuy%E1%BB%83n-sinh-2017-khoa-nn-vh-nt-khmer-nam-b%E1%BB%99-3
112 tkb
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa/109-t%E1%BB%9D-b%C6%B0%E1%BB%9Bm-tuy%E1%BB%83n-sinh-2017-khoa-nn-vh-nt-khmer-nam-b%E1%BB%99-2
113 LỊCH TRỰC TIẾP SINH
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa/109-t%E1%BB%9D-b%C6%B0%E1%BB%9Bm-tuy%E1%BB%83n-sinh-2017-khoa-nn-vh-nt-khmer-nam-b%E1%BB%99-2
114 lich ging dy
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-khoa/213-l%E1%BB%8Bch-gi%C3%A1o-vi%C3%AAn-gi%E1%BA%A3ng-d%E1%BA%A1y-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2019-2020
115 " width=
/index.php/k-t-qu-thi/190-lịch-đánh-giá-kết-thúc-học-phần
116 VIDEO TUYỂN SINH CỦA BM SPNV - NGÔN NGỮ KHMER
https://youtu.be/j6uX94P-2ug
117 Anh nen TS
https://youtu.be/j6uX94P-2ug
118 23 06 2022 3 27 44 PM
https://youtu.be/E9sXd5UFOPo
119 04 07 2022 2 31 33 PM
https://www.youtube.com/watch?v=nz5nmV-Yqkk
120 " width=
https://www.youtube.com/watch?v=XJWADdMWl84
121 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I 2022-2023
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-ba-ma-n/306-lịch-thi-kết-thúc-học-phần-học-kỳ-i-2022-2023
122 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - LẦN 2 (ĐỢT 2) HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021 VÀ HỌC KỲ I; II NĂM HỌC 2021-2022
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-ba-ma-n/304-lịch-thi-kết-thúc-học-phần-lần-2-đợt-2-học-kỳ-ii,-năm-học-2020-2021-và-học-kỳ-i-ii-năm-học-2021-2022
123 Thông báo: tổ chức thi lần 2 (đợt 1) học kỳ II năm học 2020 – 2021 và học kỳ I; II năm học 2021-2022
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-ba-ma-n/302-thông-báo-tổ-chức-thi-lần-2-đợt-1-học-kỳ-ii-năm-học-2020-–-2021-và-học-kỳ-i-ii-năm-học-2021-2022
124 Thông báo Hội thảo Khoa học: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC”
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-ba-ma-n/301-thông-báo-hội-thảo-khoa-học-“đổi-mới-phương-pháp-dạy-học-ngôn-ngữ-và-văn-học-theo-hướng-phát-triển-phẩm-chất,-năng-lực-người-học”
125 Thông báo tổ chức thi lần 2 môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (HP1 và HP2)
/index.php/tin-n-i-b-t/tin-ta-c-ba-ma-n/299-thi-lan-2-mon-gdqp-an
126 News Show SP2 - модуль joomla
http://joomla4ever.ru/extensions-joomshaper/2947-news-show-sp2.html
127 Окна
http://kievokna.pp.ua/
128 " width=
https://ttvanhoamientay.tvu.edu.vn/
129 " width=
https://www.tvu.edu.vn/xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy-2021/
130 " width=
http://sdh.tvu.edu.vn/index.php/en/
131 " width=
http://daotao.tvu.edu.vn/index.php/thong-tin-tuyn-sinh
132 Biểu mẫu
/index.php/thong-bao-m-i
133 Danh sách cố vấn học tập
/index.php/danh-sach-gvcn
134 Danh sách ban cán sự
/index.php/danh-sach-ban-can-s
135 Danh sách lớp
/index.php/danh-sach-l-p
136 Kết quả thi
/index.php/k-t-qu-thi
137 Thực tập tốt nghiệp
/index.php/th-c-t-p-t-t-nghi-p
138 Thông tin học bổng
/index.php/thong-tin-h-c-b-ng
139 Tài liệu tham khảo
/index.php/tai-li-u-tham-kh-o
140 CLB nghệ thuật
/index.php/danh-sach-sv-hs-bu-c-thoi-h-c
141 Việc làm sinh viên
/index.php/việc-làm
142 Cựu Học Viên - Sinh Viên
/index.php/ca-u-sinh-via-n