SEOチェキ!について | 免責事項 | お問い合わせ

発リンクチェック

URL

総発リンク数:358 (重複除く:283)

外部リンク数:29 内部リンク数:329 nofollowリンク数:0
太字は外部リンク、細字は内部リンク、緑字はnofollowリンクです。
1 tại đây
\
2 tại đây
\
3 here
\
4 here
\
5 tại đây
\
6 tại đây
\
7 here
\
8 here
\
9
/
10 Trang chủ
https://lawnet.vn
11 Thông tin pháp luật
https://lawnet.vn/thong-tin-phap-luat
12 Ngân hàng pháp luật
https://nganhangphapluat.lawnet.vn/
13 Các gói dịch vụ
https://lawnet.vn/thong-tin-goi-dich-vu.html
14 Liên Hệ
https://lawnet.vn/lien-he.html
15
/en/
16 Giới thiệu
/gioi-thieu.html
17 Sơ đồ web
/so-do-website.html
18 Hướng Dẫn Sử Dụng
/thong-tin/huong-dan-2.html
19 Widget
/widget.html
20 Đăng ký
/register?type=Free
21 ICS (International Classification for Standards)
tieu-chuan-vn
22  Hỗ trợ qua Zalo
https://zalo.me/0968228866
23  Hỗ trợ trực tuyến
Skype:hotro.tvpl?chat
24  (028) 7302 2286
Skype:hotro.tvpl?chat
25 Đăng ký
/dang-ky.html?lang=vi&type=Free
26 Thông tin pháp luật
/thong-tin-phap-luat
27
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/ai-la-dai-dien-cua-nguoi-nop-don-dang-ky-so-huu-cong-nghiep-129548.html
28 Ai là đại diện của người nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp?09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/ai-la-dai-dien-cua-nguoi-nop-don-dang-ky-so-huu-cong-nghiep-129548.html
29
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/dieu-kien-mien-nhiem-thanh-vien-hoi-dong-quan-ly-trong-dvsncl-thuoc-linh-vuc-nnptnt-129552.html
30 Điều kiện miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong ĐVSNCL thuộc lĩnh vực NN&PTNT09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/dieu-kien-mien-nhiem-thanh-vien-hoi-dong-quan-ly-trong-dvsncl-thuoc-linh-vuc-nnptnt-129552.html
31
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/khong-yeu-cau-xuat-trinh-so-ho-khau-khi-lam-thu-tuc-hanh-chinh-cua-nganh-bhxh-129541.html
32 Không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục hành chính của ngành BHXH09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/khong-yeu-cau-xuat-trinh-so-ho-khau-khi-lam-thu-tuc-hanh-chinh-cua-nganh-bhxh-129541.html
33
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/co-cau-hoi-dong-quan-ly-trong-dvsncl-linh-vuc-ke-hoach-dau-tu-va-thong-ke-129550.html
34 Cơ cấu Hội đồng quản lý trong ĐVSNCL lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê 09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/co-cau-hoi-dong-quan-ly-trong-dvsncl-linh-vuc-ke-hoach-dau-tu-va-thong-ke-129550.html
35 Tư vấn pháp luật
/laws
36 Tư vấn pháp luật
/laws
37 Pháp luật
/laws/quy-dinh-ve-duong-su-doi-voi-cong-doan-co-so-khi-tham-gia-to-tung-dan-su-giai-quyet-vu-an-tranh-cha-992121-127410.html
38 Quy định về đương sự đối với Công đoàn cơ sở khi tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ án tranh chấp lao động ra sao?27/07/2022
/laws/quy-dinh-ve-duong-su-doi-voi-cong-doan-co-so-khi-tham-gia-to-tung-dan-su-giai-quyet-vu-an-tranh-cha-992121-127410.html
39 Pháp luật
/laws/bai-bo-cac-khoan-chi-ngoai-luong-tu-0172024-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-khi-thuc-hien-cai-cach-t-127625.html
40 Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương từ 01/7/2024 của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương?27/07/2022
/laws/bai-bo-cac-khoan-chi-ngoai-luong-tu-0172024-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-khi-thuc-hien-cai-cach-t-127625.html
41 Pháp luật
/laws/nhiem-vu-quyen-han-cua-thanh-tra-chinh-phu-trong-cong-tac-tiep-dan-khieu-nai-to-cao-duoc-quy-dinh-n-526080-127833.html
42 Nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo được quy định như thế nào?27/07/2022
/laws/nhiem-vu-quyen-han-cua-thanh-tra-chinh-phu-trong-cong-tac-tiep-dan-khieu-nai-to-cao-duoc-quy-dinh-n-526080-127833.html
43 Pháp luật
/laws/trinh-tu-thu-tuc-huy-bo-quyet-dinh-cam-tiep-xuc-theo-don-de-nghi-moi-nhat-duoc-thuc-hien-nhu-the-na-349511-128578.html
44 Trình tự, thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị mới nhất được thực hiện như thế nào?27/07/2022
/laws/trinh-tu-thu-tuc-huy-bo-quyet-dinh-cam-tiep-xuc-theo-don-de-nghi-moi-nhat-duoc-thuc-hien-nhu-the-na-349511-128578.html
45 Báo cáo tóm lược văn bản mới
/thong-tin-phap-luat/bao-cao-tom-luoc-van-ban-moi-3.html
46
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/dieu-kien-mien-nhiem-thanh-vien-hoi-dong-quan-ly-trong-dvsncl-thuoc-linh-vuc-nnptnt-129552.html
47 Điều kiện miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong ĐVSNCL thuộc lĩnh vực NN&PTNT
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/dieu-kien-mien-nhiem-thanh-vien-hoi-dong-quan-ly-trong-dvsncl-thuoc-linh-vuc-nnptnt-129552.html
48
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/co-cau-hoi-dong-quan-ly-trong-dvsncl-linh-vuc-ke-hoach-dau-tu-va-thong-ke-129550.html
49 Cơ cấu Hội đồng quản lý trong ĐVSNCL lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/co-cau-hoi-dong-quan-ly-trong-dvsncl-linh-vuc-ke-hoach-dau-tu-va-thong-ke-129550.html
50
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/nhung-thong-tin-cic-duoc-thu-thap-tu-ngay-01012025-129547.html
51 Những thông tin CIC được thu thập từ ngày 01/01/2025
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/nhung-thong-tin-cic-duoc-thu-thap-tu-ngay-01012025-129547.html
52
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/muc-tieu-chuong-trinh-dao-tao-cho-nguoi-nuoc-ngoai-day-tieng-anh-tai-viet-nam-129545.html
53 Mục tiêu Chương trình đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại Việt Nam
/thong-tin-phap-luat/thong-bao-van-ban-moi/muc-tieu-chuong-trinh-dao-tao-cho-nguoi-nuoc-ngoai-day-tieng-anh-tai-viet-nam-129545.html
54 Văn bản pháp luật
/van-ban-phap-luat?type=0&keyword=
55 Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam
/tieu-chuan-vn?type=39&keyword=
56 Tra cứu Dự thảo
/du-thao?status=0&keyword=
57 Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
/vphc/tra-cuu-vi-pham-hanh-chinh.html
58 Văn bản mới ban hành
/van-ban-phap-luat?SearchModelType=0&Title=Văn%20bản%20Pháp%20luật&page=1&keyword=&area=&lan=&match=false&matchTemp=false&type=-1&typeTemp=&field=&organ=&status=&bday=11/11/2023&eday=11/12/2023&bdayCHL=&edayCHL=&sort=0&signer=
59 Tra cứu Công Văn
/cong-van?type=3&keyword=
60 Biểu thuế WTO
/wto/bieu-thue-wto.html
61 Biểu thuế ASEAN
/asean/bieu-thue-asean.html
62 Bảng giá đất
/bgd/tra-cuu-ban-gia-dat.html
63 Thủ tục phổ biến
https://nganhangphapluat.lawnet.vn/thu-tuc-pho-bien.html
64 Tra cứu văn bản tiếng Anh
/van-ban-phap-luat?type=0&keyword=&lan=2
65 Tra cứu hợp đồng biểu mẫu
/hopdong
66 Tìm kiếm bản án
/judgment/tim-ban-an?Category=&CateType=1&q=&StartPublicDate2=&EndPublishDate2=
67
https://apps.apple.com/vn/app/lawnet-vn/id1623157966
68
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thuvienphapluat.lawnet.lawnet
69 Phân tích chính sách
/news/phan-tich-chinh-sach-4.html
70
/thong-tin-phap-luat/tu-van-luat/cac-bien-phap-phong-chong-thuoc-la-nhap-lau-thuoc-la-gia-129535.html
71 Các biện pháp phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/tu-van-luat/cac-bien-phap-phong-chong-thuoc-la-nhap-lau-thuoc-la-gia-129535.html
72 13 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của rượu bia 09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/tu-van-luat/13-nhom-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-129534.html
73 Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen, Bằng khen của Bộ Công Thương từ ngày 01/01/2024 09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/tu-van-luat/tieu-chuan-xet-tang-giay-khen-bang-khen-cua-bo-cong-thuong-tu-ngay-01012024-129531.html
74 Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại Việt Nam 09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/tu-van-luat/chuong-trinh-dao-tao-va-cap-chung-chi-cho-nguoi-nuoc-ngoai-day-tieng-anh-tai-viet-nam-129529.html
75 Điểm tin văn bản
/news/binh-luan-6.html
76
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/ai-la-dai-dien-cua-nguoi-nop-don-dang-ky-so-huu-cong-nghiep-129548.html
77 Ai là đại diện của người nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp?09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/ai-la-dai-dien-cua-nguoi-nop-don-dang-ky-so-huu-cong-nghiep-129548.html
78 Không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục hành chính của ngành BHXH 09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/khong-yeu-cau-xuat-trinh-so-ho-khau-khi-lam-thu-tuc-hanh-chinh-cua-nganh-bhxh-129541.html
79 05 hành vi bị cấm trong hoạt động thông tin tín dụng từ ngày 01/01/2025 09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/05-hanh-vi-bi-cam-trong-hoat-dong-thong-tin-tin-dung-tu-ngay-01012025-129539.html
80 Sửa đổi thủ tục cấp Giấy phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần 09/12/2023
/thong-tin-phap-luat/chinh-sach-moi/sua-doi-thu-tuc-cap-giay-phep-thanh-lap-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-129536.html
81 Tra cứu án lệ
/news/an-le-5.html
82
/thong-tin-phap-luat/an-le/an-le-so-702023al-ve-viec-cham-dut-hop-dong-lao-dong-doi-voi-nguoi-lao-dong-la-can-bo-cong-doan-khong-chuyen-trach-127259.html
83 Án lệ số 70/2023/AL về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách28/10/2023
/thong-tin-phap-luat/an-le/an-le-so-702023al-ve-viec-cham-dut-hop-dong-lao-dong-doi-voi-nguoi-lao-dong-la-can-bo-cong-doan-khong-chuyen-trach-127259.html
84 Quyết định 364/QĐ-CA
https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-364-QD-CA-2023-cong-bo-an-le-8DF63.html
85 Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh 27/10/2023
/thong-tin-phap-luat/an-le/an-le-so-692023al-ve-tham-quyen-cua-trong-tai-thuong-mai-trong-viec-giai-quyet-tranh-chap-thoa-thuan-bao-mat-thong-tin-va-khong-canh-tranh-127200.html
86 Án lệ số 68/2023/AL về quyền nhận di sản bằng hiện vật là nhà ở của người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài 27/10/2023
/thong-tin-phap-luat/an-le/an-le-so-682023al-ve-quyen-nhan-di-san-bang-hien-vat-la-nha-o-cua-nguoi-thua-ke-la-nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-127211.html
87 Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định tội danh “Mua bán người” 27/10/2023
/thong-tin-phap-luat/an-le/an-le-so-662023al-ve-viec-xac-dinh-toi-danh-“mua-ban-nguoi”-127209.html
88 Tra cứu thuế WTO
/wto/bieu-thue-wto.html
89 Tra cứu thuế ASEAN
/asean/bieu-thue-asean.html
90 Quyết định 3122/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực trẻ em và người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
/vb/Quyet-dinh-3122-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tre-em-So-Lao-dong-Lao-Cai-8FFF2.html
91 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-3122-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tre-em-So-Lao-dong-Lao-Cai-8FFF2.html?tab=4
92 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Quyet-dinh-3122-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tre-em-So-Lao-dong-Lao-Cai-8FFF2.html?tab=5
93 Tải về
/vb/Quyet-dinh-3122-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tre-em-So-Lao-dong-Lao-Cai-8FFF2.html?tab=7
94 Nghị quyết 209/NQ-CP năm 2023 ký Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam - Trung Hoa do Chính phủ ban hành
/vb/Nghi-quyet-209-NQ-CP-2023-ky-Hiep-dinh-hop-tac-phong-chong-toi-pham-Viet-Nam-Trung-Hoa-8FFE0.html
95 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Nghi-quyet-209-NQ-CP-2023-ky-Hiep-dinh-hop-tac-phong-chong-toi-pham-Viet-Nam-Trung-Hoa-8FFE0.html?tab=2
96 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Nghi-quyet-209-NQ-CP-2023-ky-Hiep-dinh-hop-tac-phong-chong-toi-pham-Viet-Nam-Trung-Hoa-8FFE0.html?tab=4
97 Tải về
/vb/Nghi-quyet-209-NQ-CP-2023-ky-Hiep-dinh-hop-tac-phong-chong-toi-pham-Viet-Nam-Trung-Hoa-8FFE0.html?tab=7
98 Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
/vb/Chi-thi-09-CT-UBND-2023-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-Bac-Kan-8FFBC.html
99 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Chi-thi-09-CT-UBND-2023-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-Bac-Kan-8FFBC.html?tab=4
100 Tải về
/vb/Chi-thi-09-CT-UBND-2023-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-Bac-Kan-8FFBC.html?tab=7
101 Quyết định 77/2023/QĐ-UBND về Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định
/vb/Quyet-dinh-77-2023-QD-UBND-2023-Danh-muc-cay-trong-cay-cam-trong-tai-cac-do-thi-Binh-Dinh-8FFBA.html
102 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-77-2023-QD-UBND-2023-Danh-muc-cay-trong-cay-cam-trong-tai-cac-do-thi-Binh-Dinh-8FFBA.html?tab=4
103 Tải về
/vb/Quyet-dinh-77-2023-QD-UBND-2023-Danh-muc-cay-trong-cay-cam-trong-tai-cac-do-thi-Binh-Dinh-8FFBA.html?tab=7
104 Nghị quyết 208/NQ-CP năm 2023 về đàm phán, ký Hiệp định giữa Việt Nam - Belarus về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông do Chính phủ ban hành
/vb/Nghi-quyet-208-NQ-CP-2023-dam-phan-ky-Hiep-dinh-Viet-Nam-Belarus-mien-thi-thuc-nguoi-mang-ho-chieu-pho-thong-8FFA1.html
105 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Nghi-quyet-208-NQ-CP-2023-dam-phan-ky-Hiep-dinh-Viet-Nam-Belarus-mien-thi-thuc-nguoi-mang-ho-chieu-pho-thong-8FFA1.html?tab=2
106 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Nghi-quyet-208-NQ-CP-2023-dam-phan-ky-Hiep-dinh-Viet-Nam-Belarus-mien-thi-thuc-nguoi-mang-ho-chieu-pho-thong-8FFA1.html?tab=4
107 Tải về
/vb/Nghi-quyet-208-NQ-CP-2023-dam-phan-ky-Hiep-dinh-Viet-Nam-Belarus-mien-thi-thuc-nguoi-mang-ho-chieu-pho-thong-8FFA1.html?tab=7
108 Công văn 4144/BHXH-VP năm 2023 về không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
/cv/Cong-van-4144-BHXH-VP-2023-khong-yeu-cau-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-Nganh-Bao-hiem-9003A.html
109 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/cv/Cong-van-4144-BHXH-VP-2023-khong-yeu-cau-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-Nganh-Bao-hiem-9003A.html?tab=2
110 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-4144-BHXH-VP-2023-khong-yeu-cau-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-Nganh-Bao-hiem-9003A.html?tab=4
111 Tải về
/cv/Cong-van-4144-BHXH-VP-2023-khong-yeu-cau-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-Nganh-Bao-hiem-9003A.html?tab=7
112 Công văn 8746/BCT-TTTN năm 2023 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành
/cv/Cong-van-8746-BCT-TTTN-2023-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-8FF9E.html
113 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/cv/Cong-van-8746-BCT-TTTN-2023-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-8FF9E.html?tab=2
114 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-8746-BCT-TTTN-2023-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-8FF9E.html?tab=4
115 Tải về
/cv/Cong-van-8746-BCT-TTTN-2023-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-8FF9E.html?tab=7
116 Công văn 9575/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình doanh nghiệp tháng 11/2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
/cv/Cong-van-9575-VPCP-DMDN-2023-bao-cao-tinh-hinh-doanh-nghiep-thang-11-8FF3A.html
117 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-9575-VPCP-DMDN-2023-bao-cao-tinh-hinh-doanh-nghiep-thang-11-8FF3A.html?tab=4
118 Tải về
/cv/Cong-van-9575-VPCP-DMDN-2023-bao-cao-tinh-hinh-doanh-nghiep-thang-11-8FF3A.html?tab=7
119 Công văn 7158/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2023 hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021–2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
/cv/Cong-van-7158-SGDDT-GDTXCNDH-2023-huong-dan-chi-tieu-giao-duc-trong-nong-thon-moi-Ho-Chi-Minh-8FFAA.html
120 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-7158-SGDDT-GDTXCNDH-2023-huong-dan-chi-tieu-giao-duc-trong-nong-thon-moi-Ho-Chi-Minh-8FFAA.html?tab=4
121 Tải về
/cv/Cong-van-7158-SGDDT-GDTXCNDH-2023-huong-dan-chi-tieu-giao-duc-trong-nong-thon-moi-Ho-Chi-Minh-8FFAA.html?tab=7
122 Công văn 5498/TCT-KK năm 2023 về kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
/cv/Cong-van-5498-TCT-KK-2023-ke-khai-nop-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-8FEA3.html
123 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-5498-TCT-KK-2023-ke-khai-nop-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-8FEA3.html?tab=4
124 Tải về
/cv/Cong-van-5498-TCT-KK-2023-ke-khai-nop-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-8FEA3.html?tab=7
125 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2023/BQP về Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
/tcvn/QCVN-15-2023-BQP-Dac-tinh-ky-thuat-mat-ma-trong-cac-san-pham-mat-ma-dan-su-E0C02.html
126 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/tcvn/QCVN-15-2023-BQP-Dac-tinh-ky-thuat-mat-ma-trong-cac-san-pham-mat-ma-dan-su-E0C02.html?tab=4
127 Tải về
/tcvn/QCVN-15-2023-BQP-Dac-tinh-ky-thuat-mat-ma-trong-cac-san-pham-mat-ma-dan-su-E0C02.html?tab=7
128 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 55:2023/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 khz đến 25 mhz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 khz đến 30 mhz
/tcvn/QCVN-55-2023-BTTTT-Thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-9-khz-25-mhz-thiet-bi-vong-tu-E0C49.html
129 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/tcvn/QCVN-55-2023-BTTTT-Thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-9-khz-25-mhz-thiet-bi-vong-tu-E0C49.html?tab=4
130 Tải về
/tcvn/QCVN-55-2023-BTTTT-Thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-9-khz-25-mhz-thiet-bi-vong-tu-E0C49.html?tab=7
131 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 110:2023/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến
/tcvn/QCVN-110-2023-BTTTT-Thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-EUTRA-truy-nhap-vo-tuyen-E0C61.html
132 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/tcvn/QCVN-110-2023-BTTTT-Thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-EUTRA-truy-nhap-vo-tuyen-E0C61.html?tab=4
133 Tải về
/tcvn/QCVN-110-2023-BTTTT-Thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-EUTRA-truy-nhap-vo-tuyen-E0C61.html?tab=7
134 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 111:2023/BTTTT về Thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến
/tcvn/QCVN-111-2023-BTTTT-Thiet-bi-tram-lap-thong-tin-di-dong-E-UTRA-FDD-E0C00.html
135 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/tcvn/QCVN-111-2023-BTTTT-Thiet-bi-tram-lap-thong-tin-di-dong-E-UTRA-FDD-E0C00.html?tab=4
136 Tải về
/tcvn/QCVN-111-2023-BTTTT-Thiet-bi-tram-lap-thong-tin-di-dong-E-UTRA-FDD-E0C00.html?tab=7
137 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2023/BTTTT về Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz
/tcvn/QCVN-60-2023-BTTTT-Bo-phat-dap-ra-da-tim-kiem-bang-tan-tu-9200-den-9500-MHz-E0BFE.html
138 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/tcvn/QCVN-60-2023-BTTTT-Bo-phat-dap-ra-da-tim-kiem-bang-tan-tu-9200-den-9500-MHz-E0BFE.html?tab=4
139 Tải về
/tcvn/QCVN-60-2023-BTTTT-Bo-phat-dap-ra-da-tim-kiem-bang-tan-tu-9200-den-9500-MHz-E0BFE.html?tab=7
140 Dự thảo Nghị định hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết .../2023/QH15
/vb/Nghi-dinh-huong-dan-giam-thue-gia-tri-gia-tang-theo-Nghi-quyet-2023-QH15-8FD64.html
141 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Nghi-dinh-huong-dan-giam-thue-gia-tri-gia-tang-theo-Nghi-quyet-2023-QH15-8FD64.html?tab=2
142 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Nghi-dinh-huong-dan-giam-thue-gia-tri-gia-tang-theo-Nghi-quyet-2023-QH15-8FD64.html?tab=4
143 Tải về
/vb/Nghi-dinh-huong-dan-giam-thue-gia-tri-gia-tang-theo-Nghi-quyet-2023-QH15-8FD64.html?tab=7
144 Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá
/vb/Du-thao-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quan-ly-gia-phi-44876.html
145 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Du-thao-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quan-ly-gia-phi-44876.html?tab=4
146 Tải về
/vb/Du-thao-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quan-ly-gia-phi-44876.html?tab=7
147 Dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
/vb/Nghi-dinh-dang-ky-to-hop-tac-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa-8FE07.html
148 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Nghi-dinh-dang-ky-to-hop-tac-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa-8FE07.html?tab=2
149 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Nghi-dinh-dang-ky-to-hop-tac-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa-8FE07.html?tab=4
150 Tải về
/vb/Nghi-dinh-dang-ky-to-hop-tac-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa-8FE07.html?tab=7
151 Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
/vb/Thong-tu-to-chuc-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024-8FC6C.html
152 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-to-chuc-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024-8FC6C.html?tab=4
153 Tải về
/vb/Thong-tu-to-chuc-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024-8FC6C.html?tab=7
154 Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi trả kinh phí tại Việt Nam thực hiện đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
/vb/Thong-tu-chi-tra-kinh-phi-tai-Viet-Nam-thuc-hien-dao-tao-luu-hoc-sinh-Viet-Nam-o-nuoc-ngoai-8FC6B.html
155 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-chi-tra-kinh-phi-tai-Viet-Nam-thuc-hien-dao-tao-luu-hoc-sinh-Viet-Nam-o-nuoc-ngoai-8FC6B.html?tab=4
156 Tải về
/vb/Thong-tu-chi-tra-kinh-phi-tai-Viet-Nam-thuc-hien-dao-tao-luu-hoc-sinh-Viet-Nam-o-nuoc-ngoai-8FC6B.html?tab=7
157 Nghị quyết 209/NQ-CP năm 2023 ký Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam - Trung Hoa do Chính phủ ban hành
/vb/Nghi-quyet-209-NQ-CP-2023-ky-Hiep-dinh-hop-tac-phong-chong-toi-pham-Viet-Nam-Trung-Hoa-8FFE0.html
158 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Nghi-quyet-209-NQ-CP-2023-ky-Hiep-dinh-hop-tac-phong-chong-toi-pham-Viet-Nam-Trung-Hoa-8FFE0.html?tab=2
159 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Nghi-quyet-209-NQ-CP-2023-ky-Hiep-dinh-hop-tac-phong-chong-toi-pham-Viet-Nam-Trung-Hoa-8FFE0.html?tab=4
160 Tải về
/vb/Nghi-quyet-209-NQ-CP-2023-ky-Hiep-dinh-hop-tac-phong-chong-toi-pham-Viet-Nam-Trung-Hoa-8FFE0.html?tab=7
161 Nghị quyết 208/NQ-CP năm 2023 về đàm phán, ký Hiệp định giữa Việt Nam - Belarus về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông do Chính phủ ban hành
/vb/Nghi-quyet-208-NQ-CP-2023-dam-phan-ky-Hiep-dinh-Viet-Nam-Belarus-mien-thi-thuc-nguoi-mang-ho-chieu-pho-thong-8FFA1.html
162 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Nghi-quyet-208-NQ-CP-2023-dam-phan-ky-Hiep-dinh-Viet-Nam-Belarus-mien-thi-thuc-nguoi-mang-ho-chieu-pho-thong-8FFA1.html?tab=2
163 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Nghi-quyet-208-NQ-CP-2023-dam-phan-ky-Hiep-dinh-Viet-Nam-Belarus-mien-thi-thuc-nguoi-mang-ho-chieu-pho-thong-8FFA1.html?tab=4
164 Tải về
/vb/Nghi-quyet-208-NQ-CP-2023-dam-phan-ky-Hiep-dinh-Viet-Nam-Belarus-mien-thi-thuc-nguoi-mang-ho-chieu-pho-thong-8FFA1.html?tab=7
165 Thông báo 510/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
/vb/Thong-bao-510-TB-VPCP-2023-cuoc-hop-tong-ket-29-NQ-TW-doi-moi-toan-dien-giao-duc-8FFA0.html
166 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-bao-510-TB-VPCP-2023-cuoc-hop-tong-ket-29-NQ-TW-doi-moi-toan-dien-giao-duc-8FFA0.html?tab=2
167 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-bao-510-TB-VPCP-2023-cuoc-hop-tong-ket-29-NQ-TW-doi-moi-toan-dien-giao-duc-8FFA0.html?tab=4
168 Tải về
/vb/Thong-bao-510-TB-VPCP-2023-cuoc-hop-tong-ket-29-NQ-TW-doi-moi-toan-dien-giao-duc-8FFA0.html?tab=7
169 Công văn 8746/BCT-TTTN năm 2023 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành
/cv/Cong-van-8746-BCT-TTTN-2023-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-8FF9E.html
170 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/cv/Cong-van-8746-BCT-TTTN-2023-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-8FF9E.html?tab=2
171 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-8746-BCT-TTTN-2023-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-8FF9E.html?tab=4
172 Tải về
/cv/Cong-van-8746-BCT-TTTN-2023-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-8FF9E.html?tab=7
173 Công văn 4144/BHXH-VP năm 2023 về không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
/cv/Cong-van-4144-BHXH-VP-2023-khong-yeu-cau-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-Nganh-Bao-hiem-9003A.html
174 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/cv/Cong-van-4144-BHXH-VP-2023-khong-yeu-cau-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-Nganh-Bao-hiem-9003A.html?tab=2
175 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/cv/Cong-van-4144-BHXH-VP-2023-khong-yeu-cau-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-Nganh-Bao-hiem-9003A.html?tab=4
176 Tải về
/cv/Cong-van-4144-BHXH-VP-2023-khong-yeu-cau-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-Nganh-Bao-hiem-9003A.html?tab=7
177 Thông tư 23/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
/vb/Thong-tu-23-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-01-2018-TT-BYT-ghi-nhan-thuoc-8FBBD.html
178 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Thong-tu-23-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-01-2018-TT-BYT-ghi-nhan-thuoc-8FBBD.html?tab=3
179 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-23-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-01-2018-TT-BYT-ghi-nhan-thuoc-8FBBD.html?tab=2
180 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-23-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-01-2018-TT-BYT-ghi-nhan-thuoc-8FBBD.html?tab=4
181 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-23-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-01-2018-TT-BYT-ghi-nhan-thuoc-8FBBD.html?tab=5
182 Tải về
/vb/Thong-tu-23-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-01-2018-TT-BYT-ghi-nhan-thuoc-8FBBD.html?tab=7
183 Quyết định 1490/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
/vb/Quyet-dinh-1490-QD-TTg-2023-Phat-trien-ben-vung-mot-trieu-hec-ta-chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-8F9F1.html
184 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Quyet-dinh-1490-QD-TTg-2023-Phat-trien-ben-vung-mot-trieu-hec-ta-chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-8F9F1.html?tab=3
185 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Quyet-dinh-1490-QD-TTg-2023-Phat-trien-ben-vung-mot-trieu-hec-ta-chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-8F9F1.html?tab=2
186 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-1490-QD-TTg-2023-Phat-trien-ben-vung-mot-trieu-hec-ta-chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-8F9F1.html?tab=4
187 Tải về
/vb/Quyet-dinh-1490-QD-TTg-2023-Phat-trien-ben-vung-mot-trieu-hec-ta-chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-8F9F1.html?tab=7
188 Thông báo 5015/TB-LĐTBXH năm 2023 về nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
/vb/Thong-bao-5015-TB-LDTBXH-2023-nghi-tet-Am-lich-va-nghi-le-Quoc-khanh-2024-can-bo-cong-chuc-8F782.html
189 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Thong-bao-5015-TB-LDTBXH-2023-nghi-tet-Am-lich-va-nghi-le-Quoc-khanh-2024-can-bo-cong-chuc-8F782.html?tab=3
190 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-bao-5015-TB-LDTBXH-2023-nghi-tet-Am-lich-va-nghi-le-Quoc-khanh-2024-can-bo-cong-chuc-8F782.html?tab=2
191 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-bao-5015-TB-LDTBXH-2023-nghi-tet-Am-lich-va-nghi-le-Quoc-khanh-2024-can-bo-cong-chuc-8F782.html?tab=4
192 Tải về
/vb/Thong-bao-5015-TB-LDTBXH-2023-nghi-tet-Am-lich-va-nghi-le-Quoc-khanh-2024-can-bo-cong-chuc-8F782.html?tab=7
193 Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP và 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
/vb/Nghi-dinh-80-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-95-2021-ND-CP-va-83-2013-ND-CP-865D1.html
194 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Nghi-dinh-80-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-95-2021-ND-CP-va-83-2013-ND-CP-865D1.html?tab=3
195 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Nghi-dinh-80-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-95-2021-ND-CP-va-83-2013-ND-CP-865D1.html?tab=2
196 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Nghi-dinh-80-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-95-2021-ND-CP-va-83-2013-ND-CP-865D1.html?tab=4
197 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Nghi-dinh-80-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-95-2021-ND-CP-va-83-2013-ND-CP-865D1.html?tab=5
198 Tải về
/vb/Nghi-dinh-80-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-95-2021-ND-CP-va-83-2013-ND-CP-865D1.html?tab=7
199 Thông tư 69/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
/vb/Thong-tu-69-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-57-2021-TT-BTC-sap-xep-lai-thi-truong-giao-dich-co-phieu-8F63B.html
200 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Thong-tu-69-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-57-2021-TT-BTC-sap-xep-lai-thi-truong-giao-dich-co-phieu-8F63B.html?tab=3
201 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-69-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-57-2021-TT-BTC-sap-xep-lai-thi-truong-giao-dich-co-phieu-8F63B.html?tab=2
202 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-69-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-57-2021-TT-BTC-sap-xep-lai-thi-truong-giao-dich-co-phieu-8F63B.html?tab=4
203 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-69-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-57-2021-TT-BTC-sap-xep-lai-thi-truong-giao-dich-co-phieu-8F63B.html?tab=5
204 Tải về
/vb/Thong-tu-69-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-57-2021-TT-BTC-sap-xep-lai-thi-truong-giao-dich-co-phieu-8F63B.html?tab=7
205 Thông tư 18/2023/TT-BYT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
/vb/Thong-tu-18-2023-TT-BYT-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-can-bo-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-8E93F.html
206 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-18-2023-TT-BYT-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-can-bo-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-8E93F.html?tab=2
207 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-18-2023-TT-BYT-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-can-bo-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-8E93F.html?tab=4
208 Tải về
/vb/Thong-tu-18-2023-TT-BYT-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-can-bo-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-8E93F.html?tab=7
209 Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
/vb/Thong-tu-18-2023-TT-BGDDT-xay-dung-truong-hoc-an-toan-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-8EB80.html
210 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Thong-tu-18-2023-TT-BGDDT-xay-dung-truong-hoc-an-toan-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-8EB80.html?tab=3
211 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-18-2023-TT-BGDDT-xay-dung-truong-hoc-an-toan-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-8EB80.html?tab=2
212 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-18-2023-TT-BGDDT-xay-dung-truong-hoc-an-toan-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-8EB80.html?tab=4
213 Tải về
/vb/Thong-tu-18-2023-TT-BGDDT-xay-dung-truong-hoc-an-toan-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-8EB80.html?tab=7
214 Quyết định 28/2023/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quản lý
/vb/Quyet-dinh-28-2023-QD-UBND-tham-quyen-xu-ly-tai-san-nhiem-vu-khoa-hoc-Binh-Thuan-8FA79.html
215 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-28-2023-QD-UBND-tham-quyen-xu-ly-tai-san-nhiem-vu-khoa-hoc-Binh-Thuan-8FA79.html?tab=4
216 Tải về
/vb/Quyet-dinh-28-2023-QD-UBND-tham-quyen-xu-ly-tai-san-nhiem-vu-khoa-hoc-Binh-Thuan-8FA79.html?tab=7
217 Quyết định 53/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 32/2021/QĐ-UBND
/vb/Quyet-dinh-53-2023-QD-UBND-sua-doi-quan-ly-dau-tu-xay-dung-Thanh-pho-Da-Nang-8FC57.html
218 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-53-2023-QD-UBND-sua-doi-quan-ly-dau-tu-xay-dung-Thanh-pho-Da-Nang-8FC57.html?tab=4
219 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Quyet-dinh-53-2023-QD-UBND-sua-doi-quan-ly-dau-tu-xay-dung-Thanh-pho-Da-Nang-8FC57.html?tab=5
220 Tải về
/vb/Quyet-dinh-53-2023-QD-UBND-sua-doi-quan-ly-dau-tu-xay-dung-Thanh-pho-Da-Nang-8FC57.html?tab=7
221 Quyết định 25/2023/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên
/vb/Quyet-dinh-25-2023-QD-UBND-Danh-muc-tai-san-co-dinh-thoi-gian-tinh-hao-mon-tai-san-Dien-Bien-8FE0B.html
222 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-25-2023-QD-UBND-Danh-muc-tai-san-co-dinh-thoi-gian-tinh-hao-mon-tai-san-Dien-Bien-8FE0B.html?tab=4
223 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Quyet-dinh-25-2023-QD-UBND-Danh-muc-tai-san-co-dinh-thoi-gian-tinh-hao-mon-tai-san-Dien-Bien-8FE0B.html?tab=5
224 Tải về
/vb/Quyet-dinh-25-2023-QD-UBND-Danh-muc-tai-san-co-dinh-thoi-gian-tinh-hao-mon-tai-san-Dien-Bien-8FE0B.html?tab=7
225 Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên
/vb/Quyet-dinh-43-2018-QD-UBND-ty-le-hao-mon-tai-san-co-dinh-huu-hinh-tai-co-quan-Dien-Bien-62266.html
226 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Quyet-dinh-43-2018-QD-UBND-ty-le-hao-mon-tai-san-co-dinh-huu-hinh-tai-co-quan-Dien-Bien-62266.html?tab=2
227 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-43-2018-QD-UBND-ty-le-hao-mon-tai-san-co-dinh-huu-hinh-tai-co-quan-Dien-Bien-62266.html?tab=4
228 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Quyet-dinh-43-2018-QD-UBND-ty-le-hao-mon-tai-san-co-dinh-huu-hinh-tai-co-quan-Dien-Bien-62266.html?tab=5
229 Tải về
/vb/Quyet-dinh-43-2018-QD-UBND-ty-le-hao-mon-tai-san-co-dinh-huu-hinh-tai-co-quan-Dien-Bien-62266.html?tab=7
230 Thông tư 192/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2009/TT-BTC quy định định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành
/vb/Thong-tu-192-2011-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-219-2009-TT-BTC-2093F.html
231 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Thong-tu-192-2011-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-219-2009-TT-BTC-2093F.html?tab=3
232 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-192-2011-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-219-2009-TT-BTC-2093F.html?tab=2
233 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-192-2011-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-219-2009-TT-BTC-2093F.html?tab=4
234 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-192-2011-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-219-2009-TT-BTC-2093F.html?tab=5
235 Tải về
/vb/Thong-tu-192-2011-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-219-2009-TT-BTC-2093F.html?tab=7
236 Thông tư 219/2009/TT-BTC quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành
/vb/Thong-tu-219-2009-TT-BTC-dinh-muc-chi-tieu-ap-dung-cho-cac-du-an-chuong-trinh-su-dung-nguon-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-ODA-17F7C.html
237 Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch sang Tiếng Anh; "> Tiếng Anh
/vb/Thong-tu-219-2009-TT-BTC-dinh-muc-chi-tieu-ap-dung-cho-cac-du-an-chuong-trinh-su-dung-nguon-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-ODA-17F7C.html?tab=3
238 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Thong-tu-219-2009-TT-BTC-dinh-muc-chi-tieu-ap-dung-cho-cac-du-an-chuong-trinh-su-dung-nguon-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-ODA-17F7C.html?tab=2
239 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Thong-tu-219-2009-TT-BTC-dinh-muc-chi-tieu-ap-dung-cho-cac-du-an-chuong-trinh-su-dung-nguon-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-ODA-17F7C.html?tab=4
240 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Thong-tu-219-2009-TT-BTC-dinh-muc-chi-tieu-ap-dung-cho-cac-du-an-chuong-trinh-su-dung-nguon-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-ODA-17F7C.html?tab=5
241 Tải về
/vb/Thong-tu-219-2009-TT-BTC-dinh-muc-chi-tieu-ap-dung-cho-cac-du-an-chuong-trinh-su-dung-nguon-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-ODA-17F7C.html?tab=7
242 Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk
/vb/Quyet-dinh-1539-QD-UBND-nam-2009-to-chuc-cua-Chi-cuc-Kiem-lam-tinh-Dak-Lak-2B327.html
243 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-1539-QD-UBND-nam-2009-to-chuc-cua-Chi-cuc-Kiem-lam-tinh-Dak-Lak-2B327.html?tab=4
244 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Quyet-dinh-1539-QD-UBND-nam-2009-to-chuc-cua-Chi-cuc-Kiem-lam-tinh-Dak-Lak-2B327.html?tab=5
245 Tải về
/vb/Quyet-dinh-1539-QD-UBND-nam-2009-to-chuc-cua-Chi-cuc-Kiem-lam-tinh-Dak-Lak-2B327.html?tab=7
246 Quyết định 52/2006/QĐ-BVHTT ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa – Thông tin về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành
/vb/Quyet-dinh-52-2006-QD-BVHTT-Chuong-trinh-hanh-dong-Bo-Van-hoa-Thong-tin-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2FF5.html
247 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công Báo), nó có giá trị pháp lý; "> Văn bản gốc
/vb/Quyet-dinh-52-2006-QD-BVHTT-Chuong-trinh-hanh-dong-Bo-Van-hoa-Thong-tin-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2FF5.html?tab=2
248 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Lược đồ: Giúp Bạn có được 'Gia Phả' của văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan; "> Lược đồ
/vb/Quyet-dinh-52-2006-QD-BVHTT-Chuong-trinh-hanh-dong-Bo-Van-hoa-Thong-tin-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2FF5.html?tab=4
249 Tiện ích này chỉ Tài khoản Basic và LawNet Pro mới xem được; Bạn chuyển đổi Loại tài khoản tại ô Tài khoản phía trên bên phải; Liên Hệ: (028) 7302 2286 Liên quan hiệu lực: Những văn bản thay thế Văn bản này, hoặc được Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung; "> Liên quan hiệu lực
/vb/Quyet-dinh-52-2006-QD-BVHTT-Chuong-trinh-hanh-dong-Bo-Van-hoa-Thong-tin-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2FF5.html?tab=5
250 Tải về
/vb/Quyet-dinh-52-2006-QD-BVHTT-Chuong-trinh-hanh-dong-Bo-Van-hoa-Thong-tin-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2FF5.html?tab=7
251 Bản án
/judgment
252 Bản án
/judgment
253 Xem tiếp
https://lawnet.vn/judgment
254 Ngân hàng pháp luật
https://nganhangphapluat.lawnet.vn
255 Ngân hàng pháp luật
https://nganhangphapluat.lawnet.vn
256 Bản án
https://lawnet.vn/judgment
257 Bản án
https://lawnet.vn/judgment
258 An ninh quốc gia
/an-ninh-quoc-gia/vb.html
259 Lao động
/lao-dong/vb.html
260 Kế toán, kiểm toán
/ke-toan-kiem-toan/vb.html
261 Thuế, phí, lệ phí
/thue-phi-le-phi/vb.html
262 Thương mại, đầu tư, chứng khoán
/thuong-mai-dau-tu-chung-khoan/vb.html
263 Đất đai
/dat-dai/vb.html
264 Doanh nghiệp, hợp tác xã
/doanh-nghiep-hop-tac-xa/vb.html
265 Môi trường
/moi-truong/vb.html
266 Dân sự
/dan-su/vb.html
267 Hình sự
/hinh-su/vb.html
268 Tài nguyên
/tai-nguyen/vb.html
269 Công nghiệp
/cong-nghiep/vb.html
270 Dân tộc
/dan-toc/vb.html
271 Giáo dục đào tạo
/giao-duc-dao-tao/vb.html
272 Giao thông vận tải
/giao-thong-van-tai/vb.html
273 Hành chính tư pháp
/hanh-chinh-tu-phap/vb.html
274 Khiếu nại tố cáo
/khieu-nai-to-cao/vb.html
275 Khoa học công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe/vb.html
276 Bảo hiểm
/bao-hiem/vb.html
277 Ngân hàng tiền tệ
/ngan-hang-tien-te/vb.html
278 Ngoại giao điều ước quốc tế
/ngoai-giao-dieu-uoc-quoc-te/vb.html
279 Nông nghiệp nông thôn
/nong-nghiep-nong-thon/vb.htm
280 Quốc phòng
/quoc-phong/vb.html
281 Tài chính
/tai-chinh/vb.html
282 Tài sản công nợ công dự trữ nhà nước
/tai-san-cong-no-cong-du-tru-nha-nuoc/vb.html
283 Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
/thi-dua-khen-thuong-cac-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc/vb.html
284 Thi hành án
/thi-hanh-an/vb.html
285 Thống kê
/thong-ke/vb.html
286 Thông tin báo chí, xuất bản
/thong-tin-bao-chi-xuat-ban/vb.html
287 Bổ trợ tư pháp
/bo-tro-tu-phap/vb.html
288 Tổ chức bộ máy nhà nước
/to-chuc-bo-may-nha-nuoc/vb.html
289 Tổ chức chính trị - xã hội
/to-chuc-chinh-tri-xa-hoi/vb.html
290 Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
/to-tung-va-cac-phuong-thuc-giai-quyet-tranh-chap/vb.html
291 Tôn giáo, tín ngưỡng
/ton-giao-tin-nguong/vb.html
292 Trật tự an toàn xã hội
/trat-tu-an-toan-xa-hoi/vb.html
293 Tương trợ tư pháp
/tuong-tro-tu-phap/vb.html
294 Văn hóa , thể thao, du lịch
/van-hoa-the-thao-du-lich/vb.html
295 Văn thư, lưu trữ
/van-thu-luu-tru/vb.html
296 Xây dựng nhà ở, đô thị
/xay-dung-nha-o-do-thi/vb.html
297 Bưu chính, viễn thông
/buu-chinh-vien-thong/vb.html
298 Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
/xay-dung-phap-luat-va-thi-hanh-phap-luat/vb.html
299 Y tế - dược
/y-te-duoc/vb.html
300 Cán bộ, công chức, viên chức
/can-bo-cong-chuc-vien-chuc/vb.html
301 Chính sách xã hội
/chinh-sach-xa-hoi/vb.html
302 Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
/dan-so-tre-em-gia-dinh-binh-dang-gioi/vb.html
303 Lĩnh vực khác
/linh-vuc-khac/vb.html
304 {{ThongKe[key].Name}} ({{value | number}})
{{ThongKe[key].Url}}
305 Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (2829)
/vb/Thong-tu-10-2023-TT-BNV-muc-luong-co-so-doi-tuong-huong-luong-trong-don-vi-cong-lap-Dang-6B54D.html
306 Dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ (1567)
/vb/Luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-6C75B.html
307 Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (770)
/vb/Thong-tu-05-2023-TT-BKHDT-mau-bao-cao-giam-sat-danh-gia-dau-tu-che-do-bao-cao-truc-tuyen-477BF.html
308 Nghị định 83/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán (572)
/vb/Nghi-dinh-83-2023-ND-CP-sua-doi-95-2018-ND-CP-giao-dich-cong-cu-no-tren-thi-truong-chung-khoan-5B49A.html
309 Tin trong nước
/news/trong-nuoc-2.html
310
/thong-tin-phap-luat/doi-song/bien-phap-ho-tro-22-huyen-ngheo-thuoc-17-tinh-thoat-ngheo-giai-doan-20222025-103968.html
311 Biện pháp hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát nghèo giai đoạn 2022-202525/07/2022
/thong-tin-phap-luat/doi-song/bien-phap-ho-tro-22-huyen-ngheo-thuoc-17-tinh-thoat-ngheo-giai-doan-20222025-103968.html
312 Quyết định 880/QĐ-TTg
https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-880-QD-TTg-2022-ho-tro-22-huyen-ngheo-17-tinh-thoat-ngheo-2022-2025-7FBD9.html
313 Rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên giai đoạn năm 2022 - 2025 25/07/2022
/thong-tin-phap-luat/kinh-te/ra-soat-dieu-chinh-thue-suat-thue-tai-nguyen-giai-doan-nam-2022-2025-103947.html
314 Giá xăng chỉ còn hơn 26.000 đồng/lít từ 15h ngày 21/7/2022 21/07/2022
/thong-tin-phap-luat/kinh-te/gia-xang-chi-con-hon-26000-donglit-tu-15h-ngay-2172022-103847.html
315 Khuyến khích nhận diện khuôn mặt, vân tay để quản lý việc mang thai hộ 18/07/2022
/thong-tin-phap-luat/suc-khoe/khuyen-khich-nhan-dien-khuon-mat-van-tay-de-quan-ly-viec-mang-thai-ho-103688.html
316 Tin Quốc tế
/news/quoc-te-1.html
317
/thong-tin-phap-luat/thuong-mai/ho-so-thu-tuc-cap-the-abtc-cho-doanh-nhan-viet-nam-tu-ngay-1072023-114703.html
318 Hồ sơ, thủ tục cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam từ ngày 10/7/202314/04/2023
/thong-tin-phap-luat/thuong-mai/ho-so-thu-tuc-cap-the-abtc-cho-doanh-nhan-viet-nam-tu-ngay-1072023-114703.html
319 Quyết định 09/2023/QĐ-TTg
https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-09-2023-QD-TTg-trinh-tu-thu-tuc-cap-va-quan-ly-the-di-lai-doanh-nhan-APEC-896CC.html
320 Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường mới nhất 07/05/2022
/thong-tin-phap-luat/thuong-mai/gia-ban-cac-mat-hang-xang-dau-tieu-dung-pho-bien-tren-thi-truong-moi-nhat-102066.html
321 Xuất khẩu hưởng lợi nhiều tỉ USD từ EVFTA và CPTPP 04/08/2021
/thong-tin-phap-luat/thuong-mai/xuat-khau-huong-loi-nhieu-ti-usd-tu-evfta-va-cptpp-96625.html
322 Mỹ trừng phạt Trung Quốc vì mua máy bay chiến đấu Nga 21/09/2018
/thong-tin-phap-luat/quan-su/my-trung-phat-trung-quoc-vi-mua-may-bay-chien-dau-nga-37779.html
323 Trang chủ
https://lawnet.vn
324 Các gói dịch vụ
https://lawnet.vn/thong-tin-goi-dich-vu.html
325 Liên Hệ
https://lawnet.vn/lien-he.html
326 Quy chế hoạt động
https://lawnet.vn/quy-che-hoat-dong.html
327 Quy chế bảo vệ DLCN
/quy-che-bao-ve-du-lieu-ca-nhan.html
328 Tìm Tư Vấn Pháp luật
https://lawnet.vn/tim-kiem?type=0&keyword=
329 Tìm Công văn
https://lawnet.vn/cong-van?type=3&keyword=
330 Thỏa ước dịch vụ
https://lawnet.vn/thoa-uoc-dich-vu.html
331 Chính sách bảo mật
/chinh-sach-bao-mat
332 Thỏa thuận bảo vệ DLCN
/thoa-thuan-bao-ve-du-lieu-ca-nhan.html
333 Biểu thuế WTO
https://lawnet.vn/WTO.html
334 Biểu thuế ASEAN
https://lawnet.vn/Asian.html
335 Bảng giá đất
https://lawnet.vn/bang-gia-dat.html
336 Trang chủ
/
337 Thông tin pháp luật
/news/
338 Ngân hàng pháp luật
https://nganhangphapluat.lawnet.vn/
339 Các gói dịch vụ
/
340 Liên Hệ
/lien-he.html
341 Giới thiệu
/gioi-thieu.html
342 Sơ đồ web
/so-do-website.html
343 Hướng Dẫn Sử Dụng
/thong-tin/huong-dan-2.html
344 Widget
/widget.html
345 Tra cứu Văn bản
/van-ban-phap-luat?type=0&keyword=
346 Tra cứu Dự thảo
/du-thao?status=0&keyword=
347 Văn bản mới ban hành
/van-ban-phap-luat?SearchModelType=0&Title=Văn%20bản%20Pháp%20luật&page=1&keyword=&area=&lan=&match=false&matchTemp=false&type=-1&typeTemp=&field=&organ=&status=&bday=11/11/2023&eday=11/12/2023&bdayCHL=&edayCHL=&sort=0&signer=
348 Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam
/tieu-chuan-vn?type=39&keyword=
349 Tra cứu Công Văn
/cong-van?type=3&keyword=
350 Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
/vphc/tra-cuu-vi-pham-hanh-chinh.html
351 Biểu thuế WTO
/wto/bieu-thue-wto.html
352 Biểu thuế ASEAN
/asean/bieu-thue-asean.html
353 Bảng giá đất
/bgd/tra-cuu-ban-gia-dat.html
354 {{ThongKe[key].Name}} ({{value | number}})
{{ThongKe[key].Url}}
355 Đăng ký mới
/Customer/Register
356  Hỗ trợ qua Zalo
https://zalo.me/0968228866
357  Hỗ trợ trực tuyến
Skype:hotro.tvpl?chat
358  (028) 7302 2286
Skype:hotro.tvpl?chat