SEOチェキ!について | 免責事項 | お問い合わせ

発リンクチェック

URL

総発リンク数:92 (重複除く:80)

外部リンク数:34 内部リンク数:58 nofollowリンク数:0
太字は外部リンク、細字は内部リンク、緑字はnofollowリンクです。
1 Trang chủ TVU
http://tvu.edu.vn/
2 Cổng thông tin sinh viên
http://ttsv.tvu.edu.vn/
3 Phòng đào tạo
http://daotao.tvu.edu.vn/
4 Phòng khảo thí
http://khaothi.tvu.edu.vn/
5 Thư viện
http://lib.tvu.edu.vn/
6 Đăng nhập
/index.php/dang-nh-p
7 TRANG CHỦ
/index.php
8 GIỚI THIỆU
/index.php/gi-i-thi-u
9 Chức năng, Nhiệm Vụ
/index.php/gi-i-thi-u/ch-c-nang-nhi-m-v
10 Cơ cấu tổ chức
/index.php/gi-i-thi-u/co-c-u-t-ch-c
11 VĂN BẢN BỘ - TRƯỜNG
/index.php/van-ban-bo-truong
12 Học vụ
/index.php/van-ban-bo-truong/h-c-v
13 Đồng phục
/index.php/van-ban-bo-truong/d-ng-ph-c
14 Miễn giảm học phí
/index.php/van-ban-bo-truong/mien-giam-hp
15 Hỗ trợ chi phí học tập
/index.php/van-ban-bo-truong/cao-d-ng
16 Trợ cấp xã hội
/index.php/van-ban-bo-truong/trung-c-p
17 Vay vốn học tập
/index.php/van-ban-bo-truong/vay-v-n-h-c-t-p
18 Nội - Ngoại trú
/index.php/van-ban-bo-truong/n-i-ngo-i-tru
19 Điểm rèn luyện
/index.php/van-ban-bo-truong/di-m-ren-luy-n
20 Học bổng KK học tập
/index.php/van-ban-bo-truong/hoc-bong-kk-hoc-tap
21 TÂN SINH VIÊN
/index.php/thong-tin-tan-sinh-vien
22 DANH SÁCH NHÀ TRỌ
https://drive.google.com/file/d/0B3EF7ydmLq-YeGpNTjA2QkY4RXltUFBGbnE4MEZlc0xoUmhr/view?usp=sharing
23 Tân sinh viên cần biết
/index.php/thong-tin-tan-sinh-vien/tan-sv-can-biet
24 HD xem thời khóa biểu
https://ttsv.tvu.edu.vn/api/fileManager?src=2022/Thang%209/HƯỚNG%20DẪN%20SINH%20VIÊN%20KHÓA%202022%20XEM%20THỜI%20KHÓA%20BIỂU%20ONLINE.pdf
25 HD đăng nhập Cổng Thông tin SV
https://ttsv.tvu.edu.vn/api/fileManager?src=2022/Thang%2010/HƯỚNG%20DẪN%20%20ĐĂNG%20NHẬP%20TÀI%20KHOẢN%20CÁ%20NHÂN%20VÀ%20XEM%20THỜI%20KHÓA%20BIỂU%20ONLINE.pdf
26 SINH VIÊN TIÊU BIỂU
https://gocsinhvien.tvu.edu.vn/category/guong-sang-tvu/
27 GÓP Ý
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFkAZIoNPJ7rkN38fkihpIqf5FyvcbcEPmNoN7ICuMsWa9kQ/viewform
28 Slideshow Joomla Thumbnails
http://jextensions.com/camera-jquery-slideshow-joomla/
29 Vay vốn học tập
/index.php/vay-v-n-h-c-t-p
30 Miễn giảm học phí
/index.php/mien-giam-hp
31 Biểu mẫu
https://docs.google.com/document/d/1aew0AzCsKwuAWib0-Y6NylWsy4S2vn2n/edit?usp=sharing&ouid=115338629469410748255&rtpof=true&sd=true
32 Văn bản áp dụng
/index.php/mien-giam-hp/van-ban-ap-dung-vmien-giam-hoc-phi
33 Danh sách sinh viên
/index.php/mien-giam-hp/danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi
34 Trợ cấp xã hội
/index.php/tr-c-p-xa-h-i
35 Biểu mẫu
https://docs.google.com/document/d/1FaEZKra8QqzhwTCR7UqU9ZJiBotOOFxc/edit?usp=sharing&ouid=115338629469410748255&rtpof=true&sd=true
36 Văn bản áp dụng
/index.php/tr-c-p-xa-h-i/van-ban-ap-dung-tro-cap-xa-hoi
37 Danh sách sinh viên
/index.php/tr-c-p-xa-h-i/danh-sach-sinh-vien-duoc-tro-cap-xa-hoi
38 Hỗ trợ chi phí học tập
/index.php/h-tr-chi-phi-h-c-t-p
39 Biểu mẫu
https://docs.google.com/document/d/1C4MFEvod7m6WlsrtwSmivRefM3TdMZTy/edit?usp=sharing&ouid=115338629469410748255&rtpof=true&sd=true
40 Văn bản áp dụng
/index.php/h-tr-chi-phi-h-c-t-p/van-ban-ap-dung-tho-tro-chi-phi-hoc-tap
41 Danh sách sinh viên
/index.php/h-tr-chi-phi-h-c-t-p/danh-sach-sinh-vien-duoc-ho-tro-chi-phi-hoc-tap
42 Chế độ SV khuyết tật
/index.php/che-do-sv-khuyet-tat
43 Biểu mẫu
https://docs.google.com/document/d/1L7iSD2qh8Pa_EETPkHIb2YfvMkbCCtHR/edit?usp=sharing&ouid=115338629469410748255&rtpof=true&sd=true
44 Văn bản áp dụng
https://drive.google.com/file/d/1lGilDPmrlD26O7pcae2zkLcubs0U_F-S/view?usp=sharing
45 Danh sách sinh viên
/index.php/che-do-sv-khuyet-tat/dssv-khuyet-tat
46 Biểu mẫu
/index.php/bieu-mau-y-te
47 Thanh toán BHTN
https://drive.google.com/file/d/1E1ffJilG9fXEDVOELCKAbGMjBC7k_32N/view?usp=sharing
48 Sửa thẻ BHYT
/index.php/bieu-mau-y-te/s-a-th-bhyt
49 Những điều cần biết về BHYT, BHTN
/index.php/nhung-dieu-can-biet-ve-bhyt-bhtn
50 Tra cứu BH Y tế
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx
51 Quyền lợi BH Y tế
/index.php/nhung-dieu-can-biet-ve-bhyt-bhtn/quyen-loi-bhyt
52 Quyền lợi BH Tai nạn
/index.php/nhung-dieu-can-biet-ve-bhyt-bhtn/quyen-loi-bhtn
53 Những điều cần biết về Covid-19
/index.php/nhung-dieu-can-biet-ve-covid-19
54 Mail Sinh viên
/index.php/mail-sinh-via-n
55 Học bổng khuyến khích học tập
/index.php/hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap
56 Học bổng tài trợ
https://www.tvu.edu.vn/ket-noi/#tai-tro-hoc-bong
57 Thông báo tài trợ mới
/index.php/thong-tin-h-c-b-ng/thong-bao-tai-tro-moi
58 Thông tin học bổng tài trợ
https://www.tvu.edu.vn/ket-noi/#tai-tro-hoc-bong
59 Điểm rèn luyện
/index.php/diem-ren-luyen
60 Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bpxne81trUaixpH2qXeTxedfKGYWqehEqu8BWifc9qlUQk5BQjU3MzFZNDE1REVFOVNSVVpDN0JUVS4u
61 tan_sv_2022.jpg
https://ctsv.tvu.edu.vn/index.php/thong-tin-tan-sinh-vien/tan-sv-can-biet
62 Xem chi tiết
/index.php/10-tin-tuc-su-kien/209-03-sinh-vien-tru-ng-d-i-h-c-tra-vinh-vinh-d-nh-n-h-c-b-ng-c-a-b-khoa-h-c-va-ngh-thu-t-bang-hessen-va-t-ch-c-h-tr-d-i-h-c-th-gi-i-chlb-d-c
63 Xem chi tiết
/index.php/thong-bao-moi/208-thong-bao-tiep-tuc-cho-sinh-vien-tam-dung-den-truong-de-chong-dich-covid
64 Xem chi tiết
/index.php/ba-n-tin-y-ta/207-tang-cuong-suc-khoe-trong-mua-dich
65 Xem chi tiết
/index.php/thong-tin-h-c-b-ng/thong-bao-tai-tro-moi/199-thong-bao-v-vi-c-d-c-sinh-vien-nh-n-h-c-b-ng-tai-tr-anh-hung-li-t-si-nguy-n-thai-binh-nh-2021-2022
66 Xem chi tiết
/index.php/ba-n-tin-y-ta/198-thuc-pham-giup-co-the-khoe-manh-mua-dich
67 Xem chi tiết
/index.php/ba-n-tin-y-ta/197-9-dieu-khong-nen-lam-truoc-khi-ngu
68 Xem chi tiết
/index.php/10-tin-tuc-su-kien/196-truong-dhtv-tham-tang-qua-cho-sv-co-hoan-canh-kho-khan-trong-dich-covid
69 Xem chi tiết
/index.php/10-tin-tuc-su-kien/195-xuc-tien-ra-mat-mang-luoi-ho-tro-hs-sv-khoi-khiep-dbscl
70 Xem chi tiết
/index.php/10-tin-tuc-su-kien/188-m-long-nh-ng-su-t-com-mi-n-phi-gi-a-mua-d-ch
71 Xem chi tiết
/index.php/10-tin-tuc-su-kien/187-dh-tra-vinh-ti-p-t-c-tham-gia-danh-gia-ngoai-03-chuong-trinh-dao-t-o-theo-tieu-chu-n-aun-qa
72 News Show SP2 - модуль joomla
http://joomla4ever.ru/extensions-joomshaper/2947-news-show-sp2.html
73 Окна
http://kievokna.pp.ua/
74 Xem chi tiết
/index.php/thong-bao-moi/208-thong-bao-tiep-tuc-cho-sinh-vien-tam-dung-den-truong-de-chong-dich-covid
75 Xem chi tiết
/index.php/thong-bao-moi/186-diem-danh
76 Xem chi tiết
/index.php/thong-bao-moi/185-chao-mung-ban-den-voi-website-phong-ctsv-hs
77 Xem chi tiết
/index.php/thong-bao-moi/179-thong-bao-v-vi-c-t-ch-c-kham-s-c-kh-e-cho-sinh-vien-chu-n-b-t-t-nghi-p-dh-khoa-2015-dh-khoa-2016-va-cd-khoa-2017
78 Xem chi tiết
/index.php/thong-bao-moi/178-thong-tin-tan-sinh-vien-2020
79 News Show SP2 - модуль joomla
http://joomla4ever.ru/extensions-joomshaper/2947-news-show-sp2.html
80 Окна
http://kievokna.pp.ua/
81 Chi tiết...
/index.php/ba-n-tin-y-ta/207-tang-cuong-suc-khoe-trong-mua-dich
82 Chi tiết...
/index.php/ba-n-tin-y-ta/198-thuc-pham-giup-co-the-khoe-manh-mua-dich
83 Chi tiết...
/index.php/ba-n-tin-y-ta/197-9-dieu-khong-nen-lam-truoc-khi-ngu
84 Chi tiết...
/index.php/ba-n-tin-y-ta/113-khong-kham-suc-khoe-dinh-ky-sai-lam
85 News Show SP2 - модуль joomla
http://joomla4ever.ru/extensions-joomshaper/2947-news-show-sp2.html
86 Окна
http://kievokna.pp.ua/
87 News Show SP2 - модуль joomla
http://joomla4ever.ru/extensions-joomshaper/2947-news-show-sp2.html
88 Окна
http://kievokna.pp.ua/
89 XAC-NHAN-ONLINE.jpg
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bpxne81trUaixpH2qXeTxedfKGYWqehEqu8BWifc9qlUQk5BQjU3MzFZNDE1REVFOVNSVVpDN0JUVS4u
90 CAP-NHAT-LL.jpg
https://onegate.tvu.edu.vn:10042/
91 NGOAI-TRU.jpg
https://forms.office.com/r/yAVRfRGDkK
92 cong-tac-vien.jpg
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bpxne81trUaixpH2qXeTxedfKGYWqehEqu8BWifc9qlUMklSRE5XUzhQQzNHVE5RTVlGWlAxRjRYSC4u