SEOチェキ!について | 免責事項 | お問い合わせ

発リンクチェック

URL

総発リンク数:76 (重複除く:45)

外部リンク数:17 内部リンク数:59 nofollowリンク数:0
太字は外部リンク、細字は内部リンク、緑字はnofollowリンクです。
1 Cổng thông tin sinh viên
http://ttsv.tvu.edu.vn/
2 Phòng đào tạo
http://daotao.tvu.edu.vn/
3 Phòng khảo thí
http://khaothi.tvu.edu.vn/
4 Thư viện TVU
http://lib.tvu.edu.vn/
5 Email TVU
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/mail/?tab%3Dwm&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1
6 Đăng nhập
/index.php/dang-nh-p
7 TRANG CHỦ
/index.php
8 Lịch sử hình thành
/index.php/gi-i-thi-u/la-ch-sa-ha-nh-tha-nh
9 Chức năng, Nhiệm Vụ
/index.php/gi-i-thi-u/ch-c-nang-nhi-m-v
10 Nhân sự
/index.php/gi-i-thi-u/co-s-v-t-ch-t
11 Hội thảo Nâng cao năng lực của cộng đồng về thích ứng BĐKH
/index.php/2016-12-26-01-09-12/2017-04-10-07-49-59
12 Hội nghị Quốc tế Dê sữa Á - Úc lần thứ 4 (AADGC 2018)
http://aadgc2018.tvu.edu.vn/index.php/en/
13 HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG
/index.php/2018-09-24-09-33-34
14 LỊCH CTT
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxGQqw0yUAaLmE-vhV_qlNmU3jM8UNYjDEX7347JqJI/edit#gid=1933280184
15 TUYỂN SINH
/index.php/a-o-ta-o/tuya-n-sinh
16 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
/index.php/a-o-ta-o/ch-ng-tra-nh-a-o-ta-o
17 LỊCH HỌC - LỊCH THI - ĐIỂM SỐ
/index.php/a-o-ta-o/la-ch-ha-c
18 BIỂU MẪU ĐÀO TẠO
/index.php/a-o-ta-o/ia-m-sa
19 DANH SÁCH LỚP - CVHT
/index.php/a-o-ta-o/danh-sa-ch-la-p
20 BỘ - NGÀNH - TW
/index.php/v-n-ba-n/ca-p-ba-nga-nh
21 TỈNH
/index.php/v-n-ba-n/tỉnh
22 TRƯỜNG
/index.php/v-n-ba-n/trường
23 QUI CHẾ
/index.php/v-n-ba-n/trường/qui-chế
24 QUI ĐỊNH TỐT NGHIỆP
/index.php/v-n-ba-n/trường/qui-định-tốt-nghiệp
25 GÓP Ý
/index.php/ga-p-a
26 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌCĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH ĐỢT TUYỂN THÁNG 10/2022
/index.php/tha-ng-ba-o/153-tha-ng-ba-o-tuya-n-sinh-tra-nh-a-a-i-ha-c-va-lia-n-tha-ng-a-i-ha-c-a-i-ha-c-ha-nh-tha-c-vlvh-a-t-tuya-n-tha-ng-10-2022
27 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌCĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH ĐỢT TUYỂN THÁNG 10/2022
/index.php/tha-ng-ba-o/153-tha-ng-ba-o-tuya-n-sinh-tra-nh-a-a-i-ha-c-va-lia-n-tha-ng-a-i-ha-c-a-i-ha-c-ha-nh-tha-c-vlvh-a-t-tuya-n-tha-ng-10-2022
28 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP GIEO TINH NHÂN TẠO BÒ KHÓA 2 NĂM 2022
/index.php/tha-ng-ba-o/150-tha-ng-ba-o-tuya-n-sinh-la-p-gieo-tinh-nha-n-ta-o-ba-kha-a-1-n-m-2022
29 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP GIEO TINH NHÂN TẠO BÒ KHÓA 2 NĂM 2022
/index.php/tha-ng-ba-o/150-tha-ng-ba-o-tuya-n-sinh-la-p-gieo-tinh-nha-n-ta-o-ba-kha-a-1-n-m-2022
30 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH ĐỢT THÁNG 4/2022
/index.php/tha-ng-ba-o/147-tha-ng-ba-o-tuya-n-sinh-lia-n-tha-ng-a-i-ha-c-ha-nh-tha-c-vlvh-a-t-tha-ng-4-2022
31 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH ĐỢT THÁNG 4/2022
/index.php/tha-ng-ba-o/147-tha-ng-ba-o-tuya-n-sinh-lia-n-tha-ng-a-i-ha-c-ha-nh-tha-c-vlvh-a-t-tha-ng-4-2022
32 News Show SP2 - модуль joomla
http://joomla4ever.ru/extensions-joomshaper/2947-news-show-sp2.html
33 Окна
http://kievokna.pp.ua/
34 TRAO TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO CÁC EM THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐÔN CHÂU
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/154-trao-ta-ng-qua-trung-thu-cho-ca-c-em-thia-u-nhi-ca-hoa-n-ca-nh-kha-kh-n-ca-a-tr-a-ng-ma-u-gia-o-a-n-cha-u
35 TRAO TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO CÁC EM THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐÔN CHÂU
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/154-trao-ta-ng-qua-trung-thu-cho-ca-c-em-thia-u-nhi-ca-hoa-n-ca-nh-kha-kh-n-ca-a-tr-a-ng-ma-u-gia-o-a-n-cha-u
36 Chi tiết
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/154-trao-ta-ng-qua-trung-thu-cho-ca-c-em-thia-u-nhi-ca-hoa-n-ca-nh-kha-kh-n-ca-a-tr-a-ng-ma-u-gia-o-a-n-cha-u
37 Đại hội Chi bộ 26 – Trung tâm CRCS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/152-a-i-ha-i-chi-ba-26-a-trung-ta-m-crcs-la-n-tha-iv-nhia-m-ka-2022-a-2025
38 Đại hội Chi bộ 26 – Trung tâm CRCS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/152-a-i-ha-i-chi-ba-26-a-trung-ta-m-crcs-la-n-tha-iv-nhia-m-ka-2022-a-2025
39 Chi tiết
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/152-a-i-ha-i-chi-ba-26-a-trung-ta-m-crcs-la-n-tha-iv-nhia-m-ka-2022-a-2025
40 Lễ Bế Giảng Lớp Kỹ Thuật Thụ Tinh Nhân Tạo Cho Bò Khóa 1, Năm 2022
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/151-la-ba-gia-ng-la-p-ka-thua-t-tha-tinh-nha-n-ta-o-cho-ba-kha-a-1-n-m-2022
41 Lễ Bế Giảng Lớp Kỹ Thuật Thụ Tinh Nhân Tạo Cho Bò Khóa 1, Năm 2022
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/151-la-ba-gia-ng-la-p-ka-thua-t-tha-tinh-nha-n-ta-o-cho-ba-kha-a-1-n-m-2022
42 Chi tiết
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/151-la-ba-gia-ng-la-p-ka-thua-t-tha-tinh-nha-n-ta-o-cho-ba-kha-a-1-n-m-2022
43 TRAO TẶNG GIÀN RAU THỦY CANH THÔNG MINH CHO HUYỆN CÀNG LONG
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/143-trao-ta-ng-gia-n-rau-tha-y-canh-tha-ng-minh-cho-huya-n-ca-ng-long
44 TRAO TẶNG GIÀN RAU THỦY CANH THÔNG MINH CHO HUYỆN CÀNG LONG
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/143-trao-ta-ng-gia-n-rau-tha-y-canh-tha-ng-minh-cho-huya-n-ca-ng-long
45 Chi tiết
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/143-trao-ta-ng-gia-n-rau-tha-y-canh-tha-ng-minh-cho-huya-n-ca-ng-long
46 Trung Tâm CRCS Nấu Suất Ăn Cho Lực Lượng Tuyến Đầu Chống Dịch
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/142-trung-ta-m-crcs-na-u-sua-t-n-cho-la-c-l-a-ng-tuya-n-a-u-cha-ng-da-ch
47 Trung Tâm CRCS Nấu Suất Ăn Cho Lực Lượng Tuyến Đầu Chống Dịch
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/142-trung-ta-m-crcs-na-u-sua-t-n-cho-la-c-l-a-ng-tuya-n-a-u-cha-ng-da-ch
48 Chi tiết
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/142-trung-ta-m-crcs-na-u-sua-t-n-cho-la-c-l-a-ng-tuya-n-a-u-cha-ng-da-ch
49 THIẾT BỊ TRỒNG RAU THỦY CANH THÔNG MINH HỘ GIA ĐÌNH
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/85-video-bscl-cha-ng-l-hay-sa-ng-chung-va-i-l
50 THIẾT BỊ TRỒNG RAU THỦY CANH THÔNG MINH HỘ GIA ĐÌNH
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/85-video-bscl-cha-ng-l-hay-sa-ng-chung-va-i-l
51 Chi tiết
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/85-video-bscl-cha-ng-l-hay-sa-ng-chung-va-i-l
52 LỄ CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN VIETGAP VÀ HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT QUÝT ĐƯỜNG
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/126-tha-ng-ba-o-tuya-n-sinh-la-p-ka-thua-t-tha-tinh-nha-n-ta-o-cho-ba
53 LỄ CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN VIETGAP VÀ HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT QUÝT ĐƯỜNG
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/126-tha-ng-ba-o-tuya-n-sinh-la-p-ka-thua-t-tha-tinh-nha-n-ta-o-cho-ba
54 Chi tiết
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/126-tha-ng-ba-o-tuya-n-sinh-la-p-ka-thua-t-tha-tinh-nha-n-ta-o-cho-ba
55 Triển khai tập huấn kiến thức “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lác theo hướng an toàn sinh học” tại xã Đức Mỹ và Đại Phước
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/117-ba-ga-ng-la-p-ka-thua-t-via-n-gieo-tinh-nha-n-ta-o-ba-kha-a-1-2017
56 Triển khai tập huấn kiến thức “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lác theo hướng an toàn sinh học” tại xã Đức Mỹ và Đại Phước
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/117-ba-ga-ng-la-p-ka-thua-t-via-n-gieo-tinh-nha-n-ta-o-ba-kha-a-1-2017
57 Chi tiết
/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/117-ba-ga-ng-la-p-ka-thua-t-via-n-gieo-tinh-nha-n-ta-o-ba-kha-a-1-2017
58 News Show SP2 - модуль joomla
http://joomla4ever.ru/extensions-joomshaper/2947-news-show-sp2.html
59 Окна
http://kievokna.pp.ua/
60 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
/index.php/tin-khoa-ha-c/106-lai-ta-o-gia-ng-ba-kha-ng-ba-nh-lao-sa-da-ng-ca-ng-ngha-crispr
61 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
/index.php/tin-khoa-ha-c/106-lai-ta-o-gia-ng-ba-kha-ng-ba-nh-lao-sa-da-ng-ca-ng-ngha-crispr
62 Chi tiết
/index.php/tin-khoa-ha-c/106-lai-ta-o-gia-ng-ba-kha-ng-ba-nh-lao-sa-da-ng-ca-ng-ngha-crispr
63 News Show SP2 - модуль joomla
http://joomla4ever.ru/extensions-joomshaper/2947-news-show-sp2.html
64 Окна
http://kievokna.pp.ua/
65 Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính – Lộ trình đến 2030
/index.php/ma-i-tr-a-ng-bia-n-a-i-kha-ha-u/110-via-t-nam-gia-m-pha-t-tha-i-kha-nha-ka-nh-a-la-tra-nh-a-n-2030
66 Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính – Lộ trình đến 2030
/index.php/ma-i-tr-a-ng-bia-n-a-i-kha-ha-u/110-via-t-nam-gia-m-pha-t-tha-i-kha-nha-ka-nh-a-la-tra-nh-a-n-2030
67 Chi tiết
/index.php/ma-i-tr-a-ng-bia-n-a-i-kha-ha-u/110-via-t-nam-gia-m-pha-t-tha-i-kha-nha-ka-nh-a-la-tra-nh-a-n-2030
68 BĐKH và Đa dạng sinh học đất ngập nước ĐBSCL: Sự thiếu hụt trong thích ứng
/index.php/ma-i-tr-a-ng-bia-n-a-i-kha-ha-u/109-b-kh-va-a-da-ng-sinh-ha-c-a-t-nga-p-n-a-c-bscl-sa-thia-u-ha-t-trong-tha-ch-a-ng
69 Chi tiết
/index.php/ma-i-tr-a-ng-bia-n-a-i-kha-ha-u/109-b-kh-va-a-da-ng-sinh-ha-c-a-t-nga-p-n-a-c-bscl-sa-thia-u-ha-t-trong-tha-ch-a-ng
70 News Show SP2 - модуль joomla
http://joomla4ever.ru/extensions-joomshaper/2947-news-show-sp2.html
71 Окна
http://kievokna.pp.ua/
72 suadeviet
http://aadgc2018.tvu.edu.vn/index.php/en/
73 000000000 EU
https://www.youtube.com/watch?v=yrhx6LoC0SE
74 Tap the TT
/images/Tap_the_TT.jpg
75 2 optimized
/images/2_optimized.jpg
76 20 11 2021
/images/20-11-2021.gif